Centrum pomocyPomoc

Regulamin

I. Uwagi ogólne

1. Uznanie

Ogólne Warunki Handlowe Auvesta Edelmetalle AG dla zakupu i magazynowania metali szlachetnych oraz zarządzania nimi stanowią podstawę umowy/umów kupna metali szlachetnych, zawartych między Zamawiającym a firmą Auvesta Edelmetalle AG (zwaną dalej „Dealerem metali szlachetnych”).

2. Zawarcie umowy

2.1 Przez wniosek o zawarcie umowy kupna metali szlachetnych Zamawiający zamawia u Dealera metali szlachetnych, w ramach jednej lub większej liczby umów kupna, metale szlachetne, które Zamawiający nabywa ratalnie lub/i poprzez wpłatę jednorazową.

Przedmiotem owych umów kupna jest nabycie oraz ew. przechowywanie fizycznego metalu szlachetnego oraz utworzenie konta do magazynowania metali szlachetnych, które zostanie wybrane przez Dealera metali szlachetnych.

2.2 Umowa kupna dochodzi do skutku w momencie przyjęcia wniosku przez Dealera metali szlachetnych. Zamawiający rezygnuje z potwierdzenia przyjęcia wniosku przez Dealera metali szlachetnych i dostępu do tego dokumentu. Zamawiający związany jest ze swoim wnioskiem o realizację umowy kupna przez okres dwóch tygodni.

II. Nabycie metalu szlachetnego

1. Z każdą wpłatą Zamawiającego Dealer metali szlachetnych nabywa fizyczny metal szlachetny (999,9/1.000 w przypadku złota oraz min. 999,0/1.000 w przypadku srebra/platyny/palladu w formie sztab) od uznanej na całym świecie rafinerii metali szlachetnych (zakup rzeczy określonej co do rodzaju). Jako uznane rafinerie metali szlachetnych definiuje się takie, które w momencie realizacji umowy kupna są uznane przez Stowarzyszenie „The London Bullion Market Association“ lub inne porównywalne stowarzyszenia dealerów metali szlachetnych. Dealer metali szlachetnych gwarantuje autentyczność dostarczonych metali szlachetnych, które zostały wybrane przez Dealera metali szlachetnych ze starannością rzetelnego kupca.

Strony zgadzają się, że przy danym rodzaju zakupu ustalona jest najmniejsza jednostka możliwa do nabycia. Dealer metali szlachetnych może dla not uznaniowych, obciążeń oraz fizycznych dostaw ustalić minimalną jednostkę wagi i/lub ilość sztuk, jak np. sztaby i obiegowe monety bulionowe, wymienione w sztukach z odpowiednią adnotacją wagi w gramach/uncjach.

Wybór nominału metali szlachetnych leży w gestii Dealera metali szlachetnych. Fizyczna dostawa zamówionego metalu szlachetnego do Zamawiającego następuje z zastrzeżeniem dostawy przez dostawców, względnie rafinerię metali szlachetnych do Dealera metali szlachetnych oraz zgodnie z obowiązującymi tam terminami i warunkami dostaw.

2. Dealer metali szlachetnych przyjmie wpływające zamówienie najpóźniej piątego dnia roboczego. Zakup metalu szlachetnego dla Klienta może nastąpić najwcześniej po danej wpłacie, jednak najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych. Zakupiony przez Zamawiającego metal szlachetny staje się jego własnością poprzez zapis w depozycie danego Zamawiającego w ciągu następnych 3 dni roboczych. Powyższa regulacja obowiązuje Zamawiających, którzy zlecają regulowanie płatności przez debetowanie bezpośrednie ze wskazaniem, że upłynął już ustawowy termin odstąpienia ze względu na daną płatność.

Zamawiający otrzymuje rozliczenie każdego dokonanego zakupu.

Zamawiający otrzymuje wraz z przyjęciem umowy kupna dostęp online, dzięki któremu w każdym momencie ma wgląd we własny depozyt i może sporządzić wyciąg ze stanu depozytu. Zasadniczo każdy Zamawiający może ponadto zażądać raz w roku wyciągu ze stanu depozytu na dzień 31.12 danego roku kalendarzowego. Za taki wyciąg Dealer metali szlachetnych wystawia fakturę na kwotę 15,- EUR plus aktualnie obowiązujący ustawowy podatek VAT.

3. Jeśli najmniejsza jednostka możliwa do nabycia, zgodnie z wybranym rodzajem zakupu, nie ma pokrycia we wpłatach Zamawiającego, tak by móc nabyć tę jednostkę, to zakup zamówionego metalu szlachetnego następuje dopiero w momencie, kiedy cena zakupu najmniejszej jednostki możliwej do nabycia ma pokrycie we wpłatach Zamawiającego zgodnie z częścią II, punktem 1, ustępem 2 OWH. Kwota ta widnieje na koncie jako saldo dodatnie aż do następnego zakupu.

4. Dealer metali szlachetnych realizuje transakcje wyłącznie w EUR. W tym celu wpłaty, jakie wpłyną w innych walutach na konta Dealera metali szlachetnych, są wymieniane bezpośrednio przed wykonaniem zlecenia zakupu na EUR. Ewentualne wydatki, jakie powstaną z tego tytułu, ponosi Zamawiający.

W przypadku płatności na rzecz Zamawiających (np. po odkupie metalu szlachetnego przez Dealera metali szlachetnych) Zamawiający może wybrać, czy życzy sobie wpłatę w walucie własnego kraju czy w EUR. Bez wyraźnej deklaracji Zamawiającego Dealer metali szlachetnych zapłaci w EUR. Ewentualne wydatki w przypadku płatności, które nie są regulowane w EUR, ponosi Zamawiający.

5. Wpłaty Zamawiającego regulowane w EUR mogą zostać wymienione dla Zamawiającego na inne waluty według kursu referencyjnego banku z dnia nabycia metali szlachetnych, w ilości niezbędnej do nabycia i dokonania zakupu metali szlachetnych.

6. Cena zakupu metalu szlachetnego jest wyliczana w ten sposób, że za podstawę zamówienia brana jest cena sprzedaży Dealera metali szlachetnych, która została ustalona w dniu przyjęcia wniosku kupna oraz zapłacona przez Dealera metali szlachetnych w przeciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wpłaty. Dealer metali szlachetnych nie jest związany limitem kursowym Zamawiającego. Cena sprzedaży Dealera metali szlachetnych jest przy tym codziennie ustalana i widoczna w cenniku dostępnym po zalogowaniu na www.auvesta.com. Dealer metali szlachetnych realizuje zamówienie dla Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie zgodnie z kursem, który wynika z uwzględnienia aktualnej ceny rynkowej metali szlachetnych zawartej w wyżej wymienionym cenniku w danym dniu handlowym.

7. W przypadku zaistnienia obowiązku opłacenia podatku VAT w handlu metalami szlachetnymi, ustalona cena zakupu netto, odnośny podatek VAT oraz cena brutto zostały wyszczególnione w cenniku dostępnym po zalogowaniu.

III. Przechowywanie oraz dostawa

Metal szlachetny, który został nabyty dla Zamawiającego przez Dealera metali szlachetnych jest przechowywany na zlecenie w magazynie o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Wówczas Dealer metali szlachetnych nie ponosi odpowiedzialności w przypadku winy wybranego przez niego magazynu, chyba że jest to odpowiedzialność powstała na skutek złego wyboru.

Dealer metali szlachetnych przechowuje zasoby metali szlachetnych osobno, oddzielając je od majątku spółki. Metale szlachetne Zamawiającego są ubezpieczone na czas przechowywania. Przy tym metale szlachetne są przechowywane wyłącznie w magazynach i skarbcach, które jako miejsca przechowywania spełniają surowe wytyczne towarzystw ubezpieczeniowych w ramach umów ubezpieczeniowych. Mogą to być magazyny o wysokim poziomie bezpieczeństwa znajdujące się zarówno w kraju jak i za granicą. Aktualne miejsce przechowywania jest publikowane każdorazowo na stronie internetowej Dealera metali szlachetnych. Przechowywanie bezgotówkowe jest wyraźnie dozwolone, jednakże tylko wtedy, gdy warunki posiadania bezpośredniego dla Klienta są chronione i gdy istnieje wystarczające pokrycie w metalach szlachetnych.

Pod względem wyboru oraz nadzoru nad Partnerami, Dealer metali szlachetnych odpowiada ze starannością rzetelnego kupca, przy czym wyklucza się wyraźnie odpowiedzialność w przypadku zrządzenia losu lub zaistnienia siły wyżej.

2. Dostawa

W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo zażądania dostawy zamówionego oraz nabytego przez siebie metalu szlachetnego. Należy przy tym zastosować się do ew. przepisów krajowych regulujących posiadanie albo wprowadzenie do obrotu metali szlachetnych. Ustala się minimalną dostawę w odniesieniu do danego rodzaju zakupu. Wybór dostarczanej formy (np. sztaby) i nominałów leży w gestii Dealera metali szlachetnych. Cenę kupna metali szlachetnych rozumie się bez kosztów przewozu. W przypadku dostawy na terenie Niemiec dolicza się następujące koszty dostawy:

Ewentualne koszty podatku VAT od towarów importowanych, cła i ogólne opłaty przewidziane w ustawach danego kraju docelowego ponosi Zamawiający. Możliwe roszczenia o wydanie metali szlachetnych ze strony Dealera metali szlachetnych wobec instytucji przechowującej zostają odstąpione Zamawiającemu. Zamawiający akceptuje to odstąpienie poprzez podpisanie zamówienia.

IV. Zakup / zarządzanie metalem szlachetnym

1. Zamawiający jest uprawiony do zaoferowania w formie pisemnej Dealerowi metali szlachetnych odkupu nabytego przez siebie metalu szlachetnego (w całości lub częściowo). Dealer metali szlachetnych przyjmie ofertę odkupu w ciągu czterech dni roboczych po czym niezwłocznie ją zrealizuje, Zamawiający rezygnuje z osobnej deklaracji przyjęcia oferty. Cena zakupu jest ustalana w taki sposób, że za podstawę kupna jest brana cena zakupu, ustalona przez Dealera metali szlachetnych w ciągu 4 dni roboczych po przyjęciu wniosku sprzedaży Zamawiającego. Cena zakupu Dealera metali szlachetnych jest przy tym codziennie ustalana i udostępniania po zalogowaniu na www.auvesta.com. Jeśli pobierany jest podatek VAT, to obowiązuje część II, punkt 7 OWH.

Dealer metali szlachetnych ma prawo odrzucić ofertę odsprzedaży, jeśli rynek danego metalu szlachetnego jest zaburzony w taki sposób, że Dealer metali szlachetnych jest pozbawiony możliwości dalszego zbycia metalu szlachetnego. Zamawiający winien zostać niezwłocznie powiadomiony o tym na piśmie.

2. Ewidencja zasobów

Ewidencja zasobów jest kontrolowana kwartalnie oraz protokołowana przez Kontrolera ds. wykorzystanych środków we współpracy z Dealerem metali szlachetnych. Kontrolerem ds. wykorzystanych środków może być adwokat, doradca podatkowy, audytor lub notariusz.

V. Pozostałe uwagi

1. Opłaty za przechowanie i administrowanie depozytami

Za usługę przechowywania Zamawiającemu nalicza się opłatę za przechowywanie i administrowanie depozytami. Wysokość opłaty oraz jej szczegóły ustala się dla danego rodzaju zakupu. Opłata depozytowa obciąża konto depozytu.

2. Składanie wniosku poprzez pośrednika

Pośrednik pracuje we własnym imieniu i na własny rachunek. Zwraca się uwagę na to, że samodzielne świadczy on usługi wobec Klienta. Zamawiającemu zwraca się uwagę na to, że pośrednik nie jest upoważniony do świadczenia usług doradczych lub składania obietnic, które odbiegają od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub formularza zamówienia Dealera metali szlachetnych. Nie może on w szczególności obiecywać żadnych świadczeń lub ich kwitować za Dealera metali szlachetnych.

3. Czas trwania / wypowiedzenie / odpowiedzialność / obowiązek staranności

3.1 Nie określa się czasu trwania umowy. Dlatego też Zamawiający ma prawo w szczególności do zwiększania, względnie zawieszenia lub zmniejszenia miesięcznych wpłat. Zamawiający jest także uprawniony do zaoferowania Dealerowi metali szlachetnych odkupu metalu szlachetnego zgodnie z częścią IV, punktem 1 OWH.

3.2 Obie Strony uzgodniły, że Dealer metali szlachetnych nie odpowiada za zobowiązania podatkowe powstałe wskutek zakupu albo sprzedaży metali szlachetnych. Dealer metali szlachetnych nie świadczy usług doradztwa podatkowego oraz nie składa w przypadku powstania ewentualnych zobowiązań podatkowych żadnych deklaracji wobec urzędu skarbowego oraz osób trzecich. Opodatkowanie stosuje się według ustaw obowiązujących w danym kraju oraz także ewentualnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W zależności od sytuacji prawnej przechowywanie w magazynach wolnocłowych spowoduje odroczenie podatku.

3.3 Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Dealera metali szlachetnych o zmianie adresu. Korespondencja jest zawsze wysyłana na ostatni znany adres Zamawiającego.

4. Ochrona danych

Dane osobowe oraz dane dotyczące inwestycji zawarte we wniosku kupna, jak i pozostałe dane, ujawnione w ramach stosunku handlowego, czy to w formie pisemnej czy elektronicznej, są gromadzone, wykorzystywane, analizowane, pobierane oraz przekazywane (przetwarzanie danych) przez Dealera metali szlachetnych, pośredników oraz osoby trzecie. Ma to na celu zarządzanie oraz opiekę nad umowami kupna metali szlachetnych. Nie przekazuje się danych postronnym osobom trzecim.

5. Forma pisemna

Porozumienia ustne oraz telefoniczne wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony Dealera metali szlachetnych pod rygorem nieważności.

6. Klauzula salwatoryjna / wybór obowiązującego prawa

6.1 W przypadku, kiedy nieważne okażą się pojedyncze postanowienia zawartej z Zamawiającym umowy opartej na Ogólnych i Szczególnych Warunkach Handlowych, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

6.2 W przypadku niniejszej umowy obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie.

Stan: 21.07.2014

Uwagi:

- Auvesta zawarła umowę o kontroli stanów magazynowych z niezależnym Kontrolerem ds. wykorzystanych środków, który w regularnych odstępach czasu sprawdza stany magazynowe.

- Zamawiający został oraz zostanie wyraźnie poinformowany, że cena metali szlachetnych jest ceną rynkową, która podlega wahaniom, w związku z czym nie można wykluczyć ryzyka spadku wartości metali szlachetnych.